OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky Rebelion ateliér,

dále jen “podmínky”

Čl. I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

a) Poskytovatel

KARABIK s.r.o.
IČ: 04329007
DIČ: CZ04329007
Kovářská 720/12, Brno 602 00
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 89320

Rebelion ateliér 1 s.r.o.
IČ: 07690053
Nádražní 285, Újezd u Brna 664 53
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 109614

Rebelion ateliér 2 s.r.o.
IČ: 07690061
Nádražní 285, Újezd u Brna 664 53
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 109615

Rebelion ateliér 3 s.r.o.
IČ: 08818703
Kovářská 720/12, Brno 602 00
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 115684

Rebelion ateliér 4 s.r.o.
IČ: 08818657
Kovářská 720/12, Brno 602 00
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno, oddíl C, vložka 115683

Jaroslav Bičan
IČ: 06190707
Kovářská 720/12, Brno 602 00

b) Účastník

Fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s poskytovatelem smlouvu, na základě online přihlášky na kurz šití.

c) Provozovny

Nebytové prostory, ve kterých probíhá výuka kurzů šití.

Rebelion ateliér Brno –  Masarykova 506/37, Brno 602 00
Rebelion ateliér Praha – náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Praha 120 00
Rebelion ateliér Olomouc – Kollárovo náměstí 698/7, Olomouc 779 00
Rebelion ateliér Plzeň – Perlová 60/14, Plzeň – Vnitřní Město 301 00

d) Kontaktní osoba

Jaroslav Bičan
náměstí I. P. Pavlova 1785/3, Praha 120 00
Telefon: +420 224 325 901
Mobil: +420 608 888 803 /  +420 702 183 455
email: info@rebelionatelier.cz

ČL. II. OBECNÁ USTANOVENÍ

a)  Poskytovatel se zavazuje umožnit Účastníkovi absolvovat daný počet hodin, který vychází z online přihlášky na kurz šití, vytvořené Účastníkem

b) Veškerá výuka bude probíhat v provozovnách, uvedených v čl. I. oddíl a), dle výběru města a kurzu šití Účastníka při objednávce přes webové stránky www.rebelionatelier.cz.

c) Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Účastníkem vzniká v okamžiku vyslovení souhlasu Účastníka s Podmínkami, tj. udělením souhlasu v rámci vytvoření online přihlášky na kurz šití (zatržením daného políčka při odeslání objednávky).

d) Uhrazení online přihlášky na kurz šití probíhá bezhotovostní formou, tj. bankovním převodem na účet Poskytovatele. Po přijetí objednávky Poskytovatel vystaví fakturu, která obsahuje všechny povinné náležitosti a odešle ji Účastníkovi elektronickou poštou na email, který zadal Účastník do online přihlášky.

e) Online přihláška na víkendový, 7 týdenní nebo individuální kurz šití je platná po dobu 3 dní. Splatnost faktury jsou 3 dny.

f) Online přihláška na semestrální kurz šití je platná po dobu 14 dní. Splatnost faktury je 14 dní.

g) Účastník souhlasí se skutečností, že absolvovat objednaný kurz může ve chvíli, kdy bude plně uhrazena cena kurzu.

h) V případě, že Účastník neuhradí fakturu do doby splatnosti, online přihláška na kurz šití je automaticky stornována Poskytovatelem.

h) Platbu za online přihlášku na víkendový 7 týdenní nebo individuální kurz šití není možné rozdělit na několik částí, pokud se nedohodne Účastník s Poskytovatelem jinak.

i) Platbu za online přihlášku na semestrální kurz šití je možné, po předchozí domluvě, rozdělit na dvě platby. Faktura musí být však uhrazena během 30 dní.

ČL. III. PLATBY

a) Veškeré platby probíhají bezhotovostní formou, tj. bankovním převodem, tak jak je uvedeno v čl. II., oddíl d).

b) Veškeré platby za online přihlášku na kurz šití probíhají na účty daných firem Poskytovatele, které jsou vedeny u obchodní banky Raiffeisen bank a. s.,: 

KARABIK s.r.o. – 6088888039/5500 nebo 6088888047/5500
Rebelion ateliér 1 s.r.o. – 910621009/5500 nebo 910621017/5500
Rebelion ateliér 2 s.r.o. – 9106210007/550 nebo 9106210015/5500
Rebelion ateliér 3 s.r.o. – 9106210023/5500 nebo 91062010031/5500
Rebelion ateliér 4 s.r.o. – 9106210066/5500 nebo 9106210082
Jaroslav Bičan – 21691007/5500 nebo 21691015/5500

c) Za uhrazení online přihlášky kurzu šití je považován moment, kdy se platba připíše na bankovní účet Poskytovatele, který je uveden ve vydané faktuře Poskytovatelem Účastníkovi.

d) Platba se vztahuje k online přihlášce daného kurzu šití Účastníkem. Platbu není možné převést na jiný typ kurzu, pokud se Účastník nedohodne s Provozovatelem jinak.

ČL. IV. STORNO

a) Storno online přihlášky na kurz šití provede Účastník výhradně elektronickou poštou na email Poskytovatele info@rebelionatelier.cz, kde uvede o jaký kurz a město se jedná, jakou částku uhradil, variabilní symbol zaplacené online přihlášky a na jaký účet má být částka vrácena.

b) Účastník má nárok na storno online přihlášky na víkendový, 7 týdenní nebo individuální kurz šití, a to následovně

  • Při stornu 14 dní před začátkem konání kurzu šití, na který se Účastník přihlásil, bude vráceno 100% ze zaplacené částky online přihlášky na kurz šití.
  • Při stornu 7 dní před začátkem konání kurzu šití, na který se Účastník přihlásil, bude vráceno 50% ze zaplacené částky online přihlášky na kurz šití.
  • Při stornu méně než 7 dní před začátkem kurzu nebo v jeho průběhu, nevzniká Účastníkovi nárok na vrácení zaplacené částky online přihlášky na kurz šití.

c) Účastník má nárok na storno online přihlášky semestrální kurz šití, a to následovně

  • Při stornu 21 dní před začátkem konání kurzu šití, na který se Účastník přihlásil, bude vráceno 100% ze zaplacené částky online přihlášky na kurz šití.
  • Při stornu 14 dní před začátkem konání kurzu šití, na který se Účastník přihlásil, bude vráceno 50% ze zaplacené částky online přihlášky na kurz šití.
  • Při stornu méně než 14 dní před začátkem kurzu nebo v jeho průběhu, nevzniká Účastníkovi nárok na vrácení zaplacené částky online přihlášky na kurz šití. Po předchozí domluvě se lze s Poskytovatelem domluvit, aby převedl zaplacenou online přihlášku Účastníkovi na poukaz v dané hodnotě.

d) Storno, nebo-li vrácení částky, bude navráceno Poskytovatelem Účastníkovi na zadaný bankovní účet do 14 dní od přijetí storna. Okamžik přijetí žádosti storna je považováno datum přijetí storna elektrickou poštou na email Poskytovatele – info@rebelionatelier.cz

ČL. V. NAHRAZENÍ LEKCÍ ZE STRANY POSKYTOVATELE

a) V případě, že Poskytovatel nebude schopen výuku kurzů šití, tím se rozumí celý kurz nebo danou lekci, Účastníkovi poskytnout, zavazuje se, že Účastníkovi danou lekci bezplatně nahradí. Termín náhrady si domluví Poskytovatel a Účastník, a to po vzájemné dohodě.

b) Veškeré nahrazení lekcí, případně celého kurz, ze strany Poskytovatele, musí být domluveno písemnou formou, a to emailem mezi Poskytovatelem a Účastníkem.

c) Při nahrazení lekcí, nikoliv celého kurzu, musí náhrada proběhnout v termínu kurzu, na který se Účastník přihlásil. Výjma přírodních katastrof, epidemií, pandemií, a dalších okolností, které nemohl Poskytovatel předpovídat.

d) V případě, že nebude Poskytovatel schopen lekci, případně kurz Účastníkovi nahradit, zavazuje se, že za ušlou lekci, případně celý kurz, vrátí Účastníkovi za danou lekci, případně celý kurz, uhrazenou částku, a to do 14 dní od vzniklé situace.

e) V případě, že bude Účastník potřebovat lekci nahradit, písemně podá žádost Poskytovateli, a to elektronickou formou na email info@rebelionatelier.cz, kde uvede, v jakém městě kurz navštěvuje, jaký den a čas. Poskytovatel se bude snažit být Účastníkovi nápomocen, nahrazení lekcí však nezaručuje.

ČL. VI. NAHRAZENÍ LEKCÍ ZE ÚČASTNÍKA

a) V případě, že bude Účastník potřebovat lekci nahradit, písemně podá žádost Poskytovateli, a to elektronickou formou na email info@rebelionatelier.cz, kde uvede, v jakém městě kurz navštěvuje, jaký den a čas. Poskytovatel se bude snažit být Účastníkovi nápomocen, nahrazení lekce však nemůže zaručit.

b) Požadavek na náhradu dané lekce, ze strany Účastníka, musí být dán před začátkem dané lekce, ne po jejím ukončení. V opačném případě Poskytovatel náhradu nenabídne a lekce je považována za zmeškanou.

c) V případě, že Poskytovatel náhradu lekce Účastníkovi nabídne a Účastník se na náhradní lekci nedostaví, lekce je považována za zmeškanou a další náhradní lekce nebude umožněna.

d) Poskytovatel není povinen lekce Účastníkovi nahradit.

ČL. VII. PRŮBĚH LEKCÍ

a) Veškeré lekce probíhají v uvedených provozovnách, dle čl. I, oddíl c), dle toho, jaké město si zadá Účastník do online přihlášky na kurz šití.

b) Během konání lekcí je Účastník povinen dodržovat bezpečnostní pokyny a zásady, které jsou stanoveny přiděleným Lektorem.

c) V případě nedodržení bezpečnostních pokynů a zásad, nepřebírá Poskytovatel žádnou odpovědnost za okolnosti vzniklé jednáním Účastníka.

d) Účastník je povinen navštěvovat a ukončovat lekci tak, aby nenarušil chod dalších lekcí, pokud se nedomluví s přiděleným Lektorem jinak. 

e) Poskytovatel je povinen zajistit, aby výuka probíhala dle plánu. Tím se rozumí, aby byl přidělený Lektor na svých lekcích včas.

f) Účastníkovi není dovoleno konzumovat potraviny a pít nápoje v okolí šicích strojů, a to z důvodu možného poničení technického vybavení Poskytovatele. 

g) Účastníkovi není povoleno v prostorách Poskytovatele kouřit.

h) V případě, že by se Účastník choval během lekce agresivně, nevhodně nebo urážlivě, má přidělený Lektor i Poskytovatel, Účastníka z lekce okamžitě vyloučit a znemožnit mu další čerpání lekcí. 

i) Účastník prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům, je duševně zdráv a obchodní podmínky si přečetl.